Validering Väst - en stödstruktur för validering

Kompetensplattform

Västra Götalandsregionen håller, tillsammans med kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland, på att bygga upp en plattform för kompetensfrågor. Plattformen ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
http://www.kompetensplattformvg.se/

Validering Väst - en stödstruktur för validering

1 april 2011 gav Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet uppdraget att tillsammans med Meritea och med medverkan av kommunalförbunden, redovisa hur en gemensam stödplattform för valideringsverksamhet kan utvecklas.

En arbetsgrupp bildades som arbetade fram Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland och den 16 oktober 2012 beslutade Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen att;

 • godkänna förslaget till stödstruktur för validering i Västra Götaland
 • ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att arbeta med genomförandet av stödstrukturen i enlighet med förslaget och att detta sker inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland
 • Fokus under 2017 är att,

  • Skapa förutsättningar för att nyanlända på ett bra sätt kan få sin reella kompetens synliggjord och dokumenterad.
  • Utveckling, implementering och spridning av branschvalideringsmodeller. Anpassning så att de fungerar på ett bra sätt även för nyanlända är viktigt. Samverkan kommer att ske tillsammans med bl.a. följande branscher; Vård&Omsorg, Hotell&Restaurang, Detaljhandeln, Måleri och Bygg.
  • Samarbete med Universitet och Högskolor.
  • Skapa förutsättning för validering och kompetensutveckling för personer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav. Bland annat skall KUB-modellen utvecklas, implementeras och spridas.
  • Stödja Valideringsdelegationen i deras uppdrag.
  • Projekt Yggdrasil. Samnordiskt valideringsprojekt.
  • SeQF. Den nya nationella referensramen för kvalifikationer.

Meritea - bakgrund

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av Europeiska Socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till Göteborgsregionens kommunalförbund, GR som bildade dotterbolaget Meritea AB. 1 januari 2012 överfördes Meritea AB till moderbolaget GR.

Valideringsverksamheten har till stora delar skett på uppdrag av och med medel från Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen. Uppdraget har under åren varit att i samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet, hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring, inom Västra Götaland. Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom olika yrkesområden som vård- och omsorg, bygg mfl. Valideringsinsatserna har inneburit att individers kompetens synliggjorts och värderats som lett till att utbildningar och vägen till arbete förkortats vilket i sig är lönsamt ur ett samhällsperspektiv. Verksamheten har sedan start legat i framkant med en nationell förankring i olika nationella och internationella sammanhang.

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter