Detta gör Validering Väst

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter

Validering -
att få papper på sin kompetens

Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av kompetensbevis/intyg. Att utforska och ta till vara individers kompetens ökar förutsättningarna för att anpassa studier, studietid, vägen till arbete eller yrkesväxling. Hur det kan gå till kan du se i en kort film.

Klicka här för att se filmen

Goda exempel

 • KUB-modellen

  KUB-modellen – vad är det? KUB-modellen står för Kartläggning, Utveckling, Bekräftelse/Bedömning. Alla människor har kompetens som tar sig i olika uttryck och som kan användas och vara till nytta ...

 • Validering Kock

  Länken nedan visar hur validering kock enligt UHRs modell används i två olika verksamheter. Dessa verksamheter startade sin valideringsverksamhet inom projekt "Validering kock Västra Götaland" som är ...

 • YGGDRASIL

  Yggdrasil är ett Interreg-projekt med 7 partners i Danmark, Norge och Sverige. Region Midtjylland i Danmark är Leadpartner. Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018. Den totala ...

 • Fokus Framtid

  Sammanfattningsvis visar den här utvärderingen att metoden med att kombinera Meritportföljen med sfi på lägst C-nivå har varit lyckad. Fokus Framtid är ett projekt som har drivits av Göteborgs folkhögskola ...

 • Meritportfölj och validering

  Genom projekt Galilei och branschvalidering inom handeln blev Christopher själv medveten om sina kompetenser. Med meritportföljen som verktyg berättar Christopher att han utforskat både vad han kan och ...

 • Validering Målare

  Som målare behärskar man många olika moment. Alla moment som individen kan synliggörs och bedöms i valideringen. Hur detta kan gå till visas i filmen nedan. Se filmen

 • Fler goda exempel