Validering inom vuxenutbildning

Nedanstående information är hämtad från Skolverkets hemsida.

www.skolverket.se

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång. En validering ska utgå från elevens förutsättningar och behov och kan ske inom ramen för alla kurser inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.

Översiktlig kompetenskartläggning

Ett första steg för att identifiera en persons kunskaper och kompetens kan vara en översiktlig kompetenskartläggning. Den kan till exempel genomföras av en studie- och yrkesvägledare genom samtal, självskattningsverktyg, portfolio och liknande.

Fördjupad kompetenskartläggning

Den fördjupade kompetenskartläggningen riktas mot ett eller flera yrkes- eller kunskapsområden och är mer specifik än den översiktliga. Kartläggningen kan genomföras av en studie- och yrkesvägledare i samarbete med ämneslärare och/eller yrkeslärare. Om kartläggningen görs för ett särskilt yrkesområde är det ofta lämpligt att yrkeskunnig personal från arbetsområdet medverkar. I en fördjupad kompetenskartläggning kan man använda sig av ämnes- och kursplaner, framför allt de delar som rör syfte och mål, men även det centrala innehållet.

Skolverket har tagit fram ett exempel på hur man kan arbeta med dokumentation vid fördjupad kompetenskartläggning. Se stödmaterialet här

Dokumentation av valideringen

Intyg

Valideringen avslutas med en samlad dokumentation av individens kunskaper och kompetens. Eleven har rätt att få sina kunskaper och sin kompetens dokumenterade skriftligt i ett intyg. Även den som genomgått en validering inom ramen för en orienteringskurs ska få ett intyg.

Betyg

Betygsättning efter en validering sker genom prövning. En prövning kan också genomföras utan föregående studier eller validering.

Aktuellt