Validering inom vuxenutbildning

Nedanstående information är hämtad från Skolverkets hemsida.

www.skolverket.se

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång. En validering ska utgå från elevens förutsättningar och behov och kan ske inom ramen för alla kurser inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.

Översiktlig kompetenskartläggning

Ett första steg för att identifiera en persons kunskaper och kompetens kan vara en översiktlig kompetenskartläggning. Den kan till exempel genomföras av en studie- och yrkesvägledare genom samtal, självskattningsverktyg, portfolio och liknande.

Fördjupad kompetenskartläggning

Den fördjupade kompetenskartläggningen riktas mot ett eller flera yrkes- eller kunskapsområden och är mer specifik än den översiktliga. Kartläggningen kan genomföras av en studie- och yrkesvägledare i samarbete med ämneslärare och/eller yrkeslärare. Om kartläggningen görs för ett särskilt yrkesområde är det ofta lämpligt att yrkeskunnig personal från arbetsområdet medverkar. I en fördjupad kompetenskartläggning kan man använda sig av ämnes- och kursplaner, framför allt de delar som rör syfte och mål, men även det centrala innehållet.

Skolverket har tagit fram ett exempel på hur man kan arbeta med dokumentation vid fördjupad kompetenskartläggning. Se stödmaterialet här

Dokumentation av valideringen

Intyg

Valideringen avslutas med en samlad dokumentation av individens kunskaper och kompetens. Eleven har rätt att få sina kunskaper och sin kompetens dokumenterade skriftligt i ett intyg. Även den som genomgått en validering inom ramen för en orienteringskurs ska få ett intyg.

Betyg

Betygsättning efter en validering sker genom prövning. En prövning kan också genomföras utan föregående studier eller validering.

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter