Validering av reell kompetens

Nedanstående information kommer eventuellt bli inaktuell under 2018

detta som en följd av att det kommer att komma nya definitioner, lagändringar samt en nationell strategi för validering där en uppdaterad version av "kriterier och riktlinjer av reell kompetens" kommer att finnas med som bilaga.

Genom validering tar man reda på individens verkliga kompetens. Syftet är att den som saknar intyg, betyg eller t.ex. branschbevis ska få sina kunskaper synliggjorda, värderade och erkända.

Definition:
"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats"

Definitionen för validering fastslogs 2003 av regeringen i departementsskrivelsen Validering mm – fortsatt utveckling av vuxnas lärande. Definitionen är idag vedertagen och är en central utgångspunkt i det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fick av regeringen 2009. Uppdraget var att initiera framtagandet av nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Detta arbete slutfördes under 2012 i samverkan med berörda myndigheter och branscher och resulterade i dokumentet Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.

Kriterierna och riktlinjerna kan tillämpas för:

  • Validering inom vuxenutbildningen
  • Validering för behörighet och för tillgodoräknande inom yrkeshögskoleutbildning
  • Validering för behörighet och tillgodoräknande inom högre utbildning (bedömning av reell kompetens)
  • Validering inom folkbildningen
  • Validering enligt branschmodell

(Källa: Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens)

Validering av reell kompetens består av kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Kompetenskartläggningen är av utforskande karaktär med fokus på att identifiera individens kompetens. Kartläggningen kan t.ex. resultera i ett kartläggningsutlåtande som ger ledning för vidare beslut om studier eller vid jobbmatchning. Kompetensbedömningen har ett kontrollerande fokus där kompetensen värderas och får ett erkännande. Kompetensbedömningen kan leda till att betyg eller branschbevis utfärdas.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida, Valideringsinfo.

http://www.valideringsinfo.se/


Aktuellt