Valideringsdelegationen och Universitets- och högskolerådet på besök hos Validering Väst

Valideringsdelegationen har uppdrag att 2015-2019 verka för "En samordnad utveckling av validering" enligt dir. 2015:120.

Elin Landell Valideringsdelegationen
Josefin Claesson Valideringsdelegationen
Karl Berg Valideringsdelegationen
Sofia Fargo Westling UHR
Sebastian Steele UHR

Den 13 maj 2016 besökte representanter från Valideringsdelegationen och Universitets- och högskolerådet Validering Väst i Göteborg. Studiebesöket var initierat av Valideringsdelegationen som önskade få höra om ett urval av de många olika valideringsaktiviteter som just nu pågår inom Validering Väst.

Under studiebesöket presenterades Validering Västs verksamhet, KUB-modellen, maskinförar-, bygg- och målerivalidering på Bräcke Gymnasiet, regionalt snabbspår för VA-ingenjörer, metodstöd i utveckling av detaljhandelns valideringsmodell samt pilotprojekt "validering kock" utifrån branschmodell (Utbildningsrådet hotell- och restaurang).

Från pilotprojektet "validering kock Västra Götaland" deltog enhetschefer från tre deltagande kommuner som just nu genomför valideringar i sina enheter inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland. Att delta i projektet var en självklarhet utifrån vårt stora behov av kockar, berättade enhetscheferna samstämmigt.

Under hela dagen fördes intressanta valideringsdiskussioner kring bland annat behov, målgrupper, modeller och stödstrukturer.

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter