Välkommen till det Nationella projektet Valideringstolk

Från 1 januari 2015 tar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) över det regionala projektet valideringstolk med dess webbsida, domännamn samt ordlistor, lexikon och rapporter. Det var ett projekt som med framgång drevs av Tolkförmedling Mariestad, Skaraborgs kommunalförbund, TTC, Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen centralt, Lernia, Lärcenter i Falköping med medel från Migrationsverket/Länsstyrelsen. Efter projekttidens slut tog Validering Väst över och även Göteborgsregionens kommunalförbund, samt att Länsstyrelsen involverades.

Projektet grundade sig i ett behov av att kunna anlita tolkar i de undersökande, validerande, samtalen med nyanlända där tolken, förutom språkkunskaper, behöver ha kunskap i validandens yrke och terminologi. Såväl Arbetsförmedlingen som branschföreträdare var med i projektet hela vägen, då de ser ett enormt behov av att kunna anlita validerings-/branschtolkar nu och i framtiden.

Lexikonfunktion och ordlistor

Projektet Valideringstolk tog fram ordlistor på tio språk inom sju yrkesområden. Det skapades också en webbsida vars syfte var att utgöra ett verktyg vid, men framför allt inför, en tolks medverkan vid ett valideringssamtal. Via webbsidan skulle tolken kunna förbereda sig.

Det efterlämnade materialet är oerhört betydelsefullt och utgör grunden då projektet lyfts upp på ett nationellt plan. Kravet på bredd vad gäller antal språk och yrken kommer att öka. Av den anledningen kommer MYH att förankra projektet hos flera samverkande myndigheter och därefter presentera en bredd som mer ligger i linje med exempelvis Arbetsförmedlingens behov. Ett första etappmål är att komplettera de redan framtagna ordlistorna i de språk där vissa ord saknas. Under tiden ligger den ursprungliga informationen och funktionen kvar och är således tillgänglig:

Lexikonfunktion

Ordlistor

Vidareutbildning till branschtolk

I projektet ingår också att se på möjligheterna att skapa en vidareutbildning för kontakttolkar som kan leda fram till en ny inriktning: bransch-/valideringstolk. Som utgångspunkt är att valideringstolk ska få ett erkännande och legitimiteten som en godkänd yrkesinriktning inom kontakttolk.

Samverkande myndigheter

Samarbetspartners i projektet är idag bland andra: Arbetsförmedlingen (AF), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Språkrådet, Terminologicentrum (TCM), Kammarkollegiet, Migrationsverket, samt företrädare för branscher, tolkförmedlingar och utbildningsanordnare.

Kontakt

Projektledare MYH, Valideringstolk:

David Lundgren
Nationell samordnare validering
Myndigheten för yrkeshögskolan
Telefon: 010-2090106
E-post:
david.lundgren@myh.se
www.myh.se

Aktuellt