Regeringssatsning på validering

"Ett grundfel i den svenska integrationspolitiken har varit att Sverige inte har lyckats ta till vara den kompetens som människor som har invandrat till Sverige har med sig. Under senare år har validering, det vill säga bedömning, värdering och dokumentation av utländska utbildningar och kompetenser förbättrats, men mer behöver göras. " Källa: Pressmeddelande Arbetsdepartementet 8 januari 2014

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens.

Inom ramen för uppdraget ska Arbetsförmedlingen:

  • öka antalet deltagare i validering enligt branschmodeller och bedömning av utländska utbildningar bland nyanlända,
  • öka inslagen av validering i yrkeskompetensbedömningarna och i andra etableringsinsatser för nyanlända,
  • utbilda medarbetare om möjligheterna till validering enligt branschmodeller, yrkeskompetensbedömningar och bedömning av utländska utbildningar i samband med etableringsinsatser,
  • utveckla tillämpningen av valideringsinsatser och yrkeskompetensbedömningar särskilt för nyanlända, och
  • utöka kontakterna med, och utveckla medverkan av branscher och arbetsgivare i valideringar och yrkeskompetensbedömningar samt i utvecklingen av dessa instrument.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Universitets- och
högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan och ska redovisas senast i samband med Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2014.

Validering

Med validering avses insatser som syftar till att en individ får sin kompetens bedömd, värderad och dokumenterad. Möjligheter till validering är särskilt viktiga för personer som har utbildningar eller yrkeserfarenheter som är svåra för en arbetsgivare att bedöma korrekt. Det kan till exempel vara frågan om utbildning eller erfarenhet som har förvärvats i ett annat land.

En väl genomförd validering bör bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden eller kortare tid i utbildningsinsatser. Det förutsätter att valideringen dokumenteras på ett sätt som arbetsgivare eller reguljära utbildningsinstitutioner kan ta till sig.

Källa: www.regeringen.se

Aktuellt