Politik för tillväxt och jobb Budgetpropositionen för 2014

18 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2014 till riksdagen.

Validering lyfts fram under utgiftsområdena Arbetsmarknad, Integration och jämställdhet samt området Utbildning och universitetsforskning.

Man hänvisar till den rapport som Statskontoret lämnade maj 2013 en rapport gällande validering av utrikes föddas kompetens.

Rapporten och de förslag som myndigheten har lämnat är ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete med att förbättra valideringen.

Under utgiftsområde Regional tillväxt framgår bl.a. följande

"Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Tillgång till kompetent arbetskraft är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar regional tillväxt. Med ständigt stigande kompetenskrav blir tillgången på kvalificerad arbetskraft en förutsättning för att länen ska vara attraktiva för företag och organisationer och således även en förutsättning för framtida innovationskraft och förnyelseförmåga i hela landet. En central prioritering är därför att säkra en god kompetensförsörjning på såväl nationell som regional och lokal nivå. Inte minst måste den outnyttjade kompetens som finns i arbetskraften bättre tas till vara för att minska risken för en situation av utanförskap i kombination med brist på arbetskraft. Regeringens ambition är därför att fortsätta arbetet med att stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknads-politiken och utbildningspolitiken. Även samverkan mellan näringsliv och utbildnings-system behöver främjas för att tillgodose näringslivets kompetensbehov. Det är därför viktigt att aktörer på lokal och regional nivå fortsätter sitt arbete med att verka för en bättre regional matchning av utbud och efterfrågan på kompetent arbetskraft. "

Aktuellt