YGGDRASIL

Yggdrasil är ett Interreg-projekt med 7 partners i Danmark, Norge och Sverige. Region Midtjylland i Danmark är Leadpartner. Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018. Den totala budgeten är 623 344 euro.

Svenska partners i projektet är Validering Väst och Kunskapsförbundet Väst.

Projektets huvudsakliga mål

Projektet synliggör och dokumenterar kompetenser, som individer har tillägnat sig framförallt i arbetslivet eller på fritiden och som de inte har papper på. Det kan t.ex. vara arbetslösa, individer utan formell utbildning, nyanlända eller andra grupper som inte har formell utbildning från Danmark, Norge eller Sverige.

Projektet handlar inte om att det formella utbildningssystemet ska godkänna en motsvarande utbildning utan att individen ska kunna få sin reella kompetens dokumenterad. Kompetens som den skandinaviska arbetsmarknaden efterfrågar, oavsett om individen har en formell utbildning.

Projektet utvecklar ett nytt verktyg - ett kompetensbevis - som synliggör individens reella kompetenser. I projektet utvecklas också en gemensam skandinavisk modell för kompetensutveckling för de aktörer som kommer att utfärda de i projektet framtagna kompetensbevisen.

Läs mer om YGGDRASIL - Danmark - Norge - Sverige

Som en del i processen har en rapport tagits fram som speglar validering i Sverige, Danmark och Norge ur projektets perspektivet. Ta del av rapporten.

Udredning af viden om validering i 2016 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program, som stödjer projekt mellan Danmark, Sverige och Norge, för att lösa utmaningar i fyra insatsområden under perioden 2014-2020.

De fyra områdena är innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.
Yggdrasil verkar inom Insatsområde Sysselsättning som har har två specifika mål;

  • att främja ökad antalet sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag
  • att öka antalet gränsarbetspendlare

Det bor över nio miljoner människor i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. För att få stöd från Interreg ska den sökande antingen befinna sig i det geografiska området eller vara en nationell organisation som vill gagna området genom sitt projekt.


Aktuellt