KUB-modellen

KUB-modellen – vad är det?

KUB-modellen står för Kartläggning, Utveckling, Bekräftelse/Bedömning. Alla människor har kompetens som tar sig i olika uttryck och som kan användas och vara till nytta i olika sammanhang. I KUB-modellen verkar vi för att lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på den aktuella arbetsplatsen.

KUB-modellen står också för möjlighet för individen att utveckla sin kunskap och kompetens i det dagliga arbetet under en kortare eller längre period. Allt under ledning och stöd av utbildad handledare. KUB-modellen vänder sig framför allt till verksamhet med arbetstagare som har behov av stöd i det dagliga arbetet och som oftast har någon form av anställningsstöd. Genom ett strukturerat lärande i det dagliga arbetet skapas förutsättningar för arbetstagaren att öka sin kunskap och kompetens och inte minst få ett ökat självförtroende och självkänsla. Genom att kontinuerligt bli bekräftad i sitt arbete sker en utveckling över tid där arbetstagaren blir medveten om sitt eget lärande och utveckling. Allt dokumenteras på ett enkelt sätt och leder till att ett värdeskapande intyg kan utfärdas. Detta beskriver arbetstagarens kompetens och kan vara värdeskapande inför framtida arbete – kanske på den reguljära arbetsmarknaden eller annan form av anställning.

Hur gör vi det tillsammans?
KUB- modellen kan användas i olika verksamheter där Validering Väst tillsammans med aktuell verksamhet identifierar och dokumenterar de konkreta arbetsuppgifter och Generella arbetslivskompetenser som är relevanta i verksamheten. Arbetsgivaren utser lämpliga personer på arbetsplatsen som i sitt dagliga arbete redan har en arbetsledande eller stödjande funktion. Dessa personer får genomgå en för KUB-modellen anpassad handledarutbildning omfattande 3-4 halvdagar, i Validering Västs regi. Utbildningen syftar till att skapa förståelse för lärande i arbete, hur man kan agera och anpassa sitt handledarskap utifrån individens behov och utveckling, Generella arbetslivskompetenser, hur man utformar kompetensintyg m.m.

Efter genomförd handledarutbildning startar verksamheten sedan KUB-modellen där handledaren är nyckelpersonen. De arbetstagare som ska delta i KUB-modellen går tillsammans med handledaren igenom vilka arbetsuppgifter som genomförs på arbetsplatsen och identifierar arbetstagarens tidigare erfarenheter av dessa uppgifter. En plan läggs upp där man tillsammans kommer fram till vad arbetstagaren ska utveckla och fokusera sitt lärande på. Detta stäms sedan av och bekräftas och bedöms kontinuerligt. Planen revideras allt eftersom utifrån arbetstagarens utveckling och förutsättningar. På detta sätt skapas en lärandeprocess och utveckling utifrån de Generella arbetslivskompetenser och de arbetsuppgifter som genomförs på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis möjliggör och bidrar KUB-modellen, Kartläggning - Utveckling – Bekräftelse/Bedömning, på ett enkelt sätt till lärande och utveckling i arbetet och möjlighet att få ett värdeskapande intyg. Validering Väst finns med som stöd efter uppstart och erbjuder uppföljningsträffar för handledarna.

KUB-modellen – Något för din verksamhet?

Kontakta Björn Dufva Hellsten Validering Väst för vidare information

bjorn.hellsten@valideringvast.se

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter